Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Gideonit Vaajakoskentie 110, 40420 Jyskä Puh. 045 128 3831

Rekisterin yhteyshenkilö

Markus Ilomäki
Vaajakoskentie 110
40420 Jyskä
Puh. 045 128 3831
gideon@suomengideonit.fi

Rekisterin nimi

Suomen Gideonit jäsenrekisteri. Laatimispäivä 22.4.2018

Rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin tarkoituksena on jäsen- ja palvelusuhteen hoito ja ylläpito, palvelun kehittäminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Suomen Gideonit ry toimintaan liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot jäsenistä:

  • Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoitteet yhteydenottoa varten)
  • Seurakunta
  • Tunnistustiedot (mahdollinen jäsennumero)
  • Jäsensuhdetiedot
  • Mahdollisen jäsensuhteen päättymistiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat rekisteröitymisen yhteydessä sekä myöhemmin henkilöitä itseltään kerättävät tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään säännönmukaisesti jäsenlehden postituksessa ja jäsenkirjeiden lähetyksissä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsentiedot käsitellään luottamuksellisina. Suomen Gideonit ry jäsenrekisteriin ei ole ulkopuolisilla pääsyä. Jäsentietoja voi käsitellä vain nimetyt vastuuhenkilöt henkilöt. Pääsy on rajattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tiedot ovat järjestelmässä, joka on suojattu salatulla yhteydellä. Suomen Gideonit ry vastaanottamat kirjalliset jäsenhakemukset ja muut käsiteltävät jäseniä sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa tiloissa. Ainostaan valituilla henkilöillä on oikeus käsitellä tallennettuja jäsentietoja.

Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan henkilön sitä niin halutessa.

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Registeransvarig

Gideoniterna i Finland Vaajakoskentie 110, 40420 Jyskä Tfn 045 128 3831

Registrets kontaktperson

Markus Ilomäki
Vaajakoskentie 110, 40420 Jyskä Tfn 045 128 3831 gideon@suomengideonit.fi

Registrets namn

Suomen Gideonit jäsenrekisteri Datum för uppgörande 22.4.2018

Ändamålet med registret

Ändamålet med medlemsregistret är skötsel och underhåll av medlems- och servicerelationen, utveckling av servicen samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen i frågor som ansluter sig till Gideoniterna i Finland r.f.:s verksamhet och forskningsverksamhet.

Registrets innehåll av uppgifter

Registret kan innehålla uppgifter om medlemmarna i enlighet med följande gruppering:

– Kontaktuppgifter (namn, adress, telefon och e-postadress) – Äkta hälft
– Församling
– Identifieringsuppgifter (eventuellt medlemsnummer)

– Uppgifter om medlemsförhållande
– Uppgifter om eventuellt upphörande av medlemsförhållande

Registrets lagenliga datakällor

Som datakällor används de uppgifter som personen själv ger i samband med registrering eller senare.

Lagenligt överlämnande av uppgifter

Uppgifterna används lagenligt vid postning av medlemstidningen och vid utskick av medlemsbrev.

Uppgifterna skickas inte utanför EU eller EES.

Principerna för skydd av registret

Medlemsuppgifterna hanteras konfidentiellt. Inga utomstående har tillgång till Gideoniterna i Finlands medlemsregister. Medlemsuppgifterna kan hanteras endast av därtill utsedda personer. Åtkomsten är begränsad med användarnamn och lösenord. Informationen finns i ett system som är skyddat med en krypterad kontakt.

De till Gideoniterna i Finland inkomna skriftliga medlemsansökningarna och andra dokument som berör medlemmarna förvaras efter behandling i låsta utrymmen. Endast därtill utsedda personer har rätt att hantera sparade medlemsuppgifter.

Radering av uppgifter

Uppgifterna raderas om personen så vill.